Scholengroep IJsselrijk is een organisatie met als statutaire missie “Christelijk onderwijs waarbij Gods Woord norm en leidraad is voor ons handelen, gegrond op Gods Woord zoals dat wordt uitgelegd in de drie formulieren van enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.”

Onze identiteit

Onze basisscholen en CIKC’s willen kinderen de boodschap doorgeven dat Jezus Christus op aarde is gekomen om zondige mensen te redden, zoals in de Bijbel staat geschreven in Johannes 3: 16 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. Zó te leven en te leren in het Licht van Gods Liefde maakt dat ons onderwijs gekenmerkt wordt door een veilig klimaat waarbij we vriendelijk en respectvol met elkaar omgaan. Vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit verplichten wij ons als Scholengroep en Kindcentrum ook tot een goede kwaliteit op alle scholen met daarbij passende opbrengsten.

Onze kernwaarden

Wanneer we dit in gedachten houden zijn de volgende kernwaarden voor ons leidend:

Betrouwbaar

Wanneer wij werken vanuit “Gods Woord als norm en leidraad” zijn we als organisatie en als medewerkers betrouwbaar. In alles wat we doen zijn we eerlijk, open en transparant. We zijn stabiel en consistent in ons handelen. We werken vanuit vertrouwen waar dat kan en controle waar nodig.

Samen

Als christen staan we midden in de maatschappij en dragen we hier actief aan bij door vertrouwen te bieden, vanuit verbinding elkaar te zien en aan te spreken (feedback) maar eveneens open te reflecteren op onze eigen handelen.

Leren

Vanuit het Bijbels perspectief om talenten maximaal in te zetten zijn wij een lerende organisatie. Zowel onze leerlingen, personeel als bestuur en toezichthouders ontwikkelen vanuit de kern “op leren gericht leiderschap”. Van daaruit zijn we op leren gericht in onze interactie, innovatie en het gebruik van data.

In onze visie willen we dit vormgeven door “een professionele organisatie te zijn met een dekkend aanbod van onderwijsarrangementen, waar vanuit een christelijke identiteit, met behoud van lokale eigenheid, inhoud wordt gegeven aan kwalitatief goed onderwijs”.