Bovenbestuurlijke Medezeggenschapsraad (BBMR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad bestaande uit medewerkers en ouders. De lokale MR geeft haar instemming en advies over thema’s die schoolspecifiek zijn zoals het Schoolplan en het Jaarplan. Daarnaast kent elke schoolvereniging met meerdere scholen een GMR met deze bevoegdheden op verenigingsniveau. Binnen Scholengroep IJsselrijk worden veel thema’s op bestuursniveau voorbereid en vastgesteld. Om ook hier de medezeggenschap van medewerkers en ouders vorm te geven is een Bovenbestuurlijke Medezeggenschapsraad (BBMR) ingesteld. De BBMR bestaat uit ouders en medewerkers die alle scholen vertegenwoordigen. De leden worden driejaarlijks gekozen. De BBMR geeft de bestuurder advies over aangelegenheden die alle scholen van IJsselrijk of de stichting aangaan zoals het Strategisch Beleidsplan en Personeelsbeleid. De BBMR vergadert daarvoor vier keer per jaar met de bestuurder.

De BBMR bestaat uit de volgende personen:
Gera Beukers        :  Voorzitter