Missie

Onze Holding is een organisatie met als statutaire missie "Christelijk onderwijs waarbij Gods Woord norm en leidraad is voor ons handelen, gegrond op Gods Woord zoals dat wordt uitgelegd in de drie formulieren van enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofdsbelijdenis en de Dordtse Leerregels". 

Wanneer we dat in gedachten houden zijn de volgende kernwaarden voor ons leidend:

Betrouwbaar
Wanneer wij werken vanuit "Gods Woord als norm en leidraad" zijn we als organisatie en als medewerkers betrouwbaar. In alles wat we doen zijn we eerlijk, open en transparant. We zijn stabiel en consistent in ons handelen. We werken vanuit vertrouwen waar dat kan en controle waar nodig.

Samen
Als christen staan we midden in de maatschappij en dragen we hier actief aan bij door vertrouwen te bieden, vanuit verbinding elkaar te zien en aan te spreken (feedback) maar eveneens open te reflecteren op ons eigen handelen.

Leren
Vanuit het bijbels perspectief om talenten maximaal in te zetten zijn wij een lerende organisatie. Zowel onze leerlingen, personeel als bestuur en toezichthouders ontwikkelen vanuit de kern "op leren gericht leiderschap". Van daaruit zijn we op leren gericht in onze interactie, innovatie en het gebruik van data.


Visie

In onze visie willen we dit vormgeven door "een professionele organisatie te zijn met een dekkend aanbod van onderwijsarrangementen, waar vanuit een christelijke identiteit, met behoud van lokale eigenheid, inhoud wordt gegeven aan kwalitatief goed onderwijs".

Daarbij hebben we in de statuten (artikel 5) het volgende ten doel gesteld en daarbij (in artikel 6) aangegeven hoe we dit doel trachten te bereiken.

Artikel 5
De vereniging heeft ten doel:
A. Het stimuleren en bevorderen van het geven en doen geven van Protestants Christelijk onderwijs op Gereformeerde Grondslag;
B. Het stimuleren van samenwerking tussen de leden en tussen de onder de leden ressorterende scholen;
C. Het bevorderen van de belangen van de onder de leden ressorterende scholen.

Artikel 6
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
A. Het stimuleren, coördineren en ontwikkelen van gemeenschappelijke beleid op de met elkaar overeengekomen onderdelen;
B. Het uitoefenen van door de leden aan de vereniging opgedragen taken;
C. Alle wettelijke middelen die haar voor het bereiken van het doel ter beschikking staan.

Vanuit bovenstaande missie en visie hebben we de volgende 8 ambities:

Binnen onze organisatie:
- Geven we herkenbaar christelijk onderwijs;
- Werken alleen enthousiaste mensen die kwalitatief goed onderwijs vormgeven vanuit "samen leren';
- Spreken we vanuit betrokkenheid, op de leerlingen en elkaar, aan op het functioneren;
- Richten we ons op het ontwikkelen van competenties waarbij persoonlijk meesterschap de norm is;
- Werken we cyclisch aan vakmanschap;
- Staat werkplezier voorop;
- Zijn we toekomstgericht, innovatief en is er ruimte voor ondernemerschap;
- Gaan we het leren van en met elkaar een belangrijke plaats geven in de uitvoer van onze jaardoelen. We zijn    daarbij in alle geledingen (leerlingen-schoolteams-directeuren-bestuurders) congruent.